Đang thực hiện
Sản phẩm so sánh
[vi]Top
Thành viên
Tên truy cập: mã AYS với 4 số viết kèm
Vui lòng nhập Mật khẩu
Đăng ký Quên mật khẩu?
 
Hỗ trợ trực tuyến

 

Đang trực tuyến : 2

Hôm nay : 17

Hôm qua : 276

Tất cả : 973.434

Trong tháng : 9.366

Trong tuần : 873

Tags được quan tâm

 
 
CHƯƠNG I: NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1: Tên gọi và tổ chức
Câu Lạc Bộ Aikidō Yūki Shūdōkan (gọi tắt là Câu lạc bộ hay CLB), là một tổ chức hợp tác phi lợi nhuận nhằm mục đích liên kết các thành viên tự nguyện cùng tham gia tập luyện Aikidō tại Câu lạc bộ.
 
Điều 2: Tư cách pháp nhân và Trụ sở chính
Câu lạc bộ lấy nơi tập luyện làm trụ sở chính. Ban điều hành của Câu lạc bộ được thành lập bên trong trụ sở chính của Câu lạc bộ.
 
Điều 3: Mục đích
Mục đích của Câu Lạc Bộ là mở rộng và phát triển môn võ Aikidō, và hỗ trợ phát triển tinh thần lành mạnh với cơ thể khoẻ khoắn cho mọi người dựa trên tinh thần võ đạo Aikidō do Người Sáng Lập Aikidō đề ra.
 
Điều 4: Cơ sở hình thành
CLB được hình thành trên cơ sở tiếp tục những đóng góp tích cực và phát triển phong trào tập luyện Aikidō của thầy Horizoe Katsumi khi thầy công tác với tư cách là giám đốc VJCC tại Hà Nội.
Tiền thân của Câu lạc bộ Aikidō Yūki Shūdōkan là Câu lạc bộ Aikidō VJCC Shūdōkan. Tại cuộc họp ngày 10 tháng 04 năm 2008, với sự góp ý của Ban cố vấn, Ban điều hành CLB Aikidō VJCC Shūdōkan đã nhất trí việc đổi tên Câu lạc bộ Aikidō VJCC Shūdōkan thành Aikidō Yūki Shūdōkan.
 
Điều 5: Các hoạt động
Hoạt động của CLB theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Câu Lạc Bộ tham gia, tổ chức những hoạt động sau:

 • Luyện tập Aikidō thường xuyên;
 • Thi nâng Cấp cho các học viên Aikidō;
 • Các sự kiện giao lưu văn hoá và hữu nghị thông qua Aikidō;
 • Điều phối và hợp tác trong các hoạt động Aikidō phù hợp trong nước và quốc tế theo một phương thức tốt đẹp và một thời gian biểu hợp lý.
Hoạt động luyện tập thường xuyên
Địa điểm và thời gian của hoạt động luyện tập thường xuyên được quy định riêng biệt.
 

CHƯƠNG II: CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CLB
 
Điều 6:  Chức năng và nhiệm vụ của CLB
CLB là nơi phổ biến kiến thức và tập luyện Aikidō theo đúng tôn chỉ và tinh thần của Người sáng lập Aikidō đề ra nhằm nâng cao thể lực và sức khỏe tinh thần của các thành viên CLB.
Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật để thực hiện mục đích và tôn chỉ  của CLB.
 

CHƯƠNG III: THÀNH VIÊN
 
Điều 7:  Điều kiện trở thành Thành viên
Những người muốn tham gia vào các hoạt động trên của Câu lạc bộ phải có tư cách thành viên thông qua việc nộp và được chấp nhận hồ sơ. Hồ sơ bao gồm đơn, lệ phí kết nạp, và lệ phí thành viên hàng tháng.
 
Các thành viên phải hiểu biết “Nghi thức tập luyện Aikidō”, tuân thủ hướng dẫn của bộ phận hành chính và những giáo viên hướng dẫn, và tham gia vào các hoạt động của Câu Lạc Bộ một cách lịch thiệp, an toàn.
 
Các thành viên nên tham gia mua bảo hiểm thương tật. Mỗi cá nhân phải có trách nhiệm đối với tất cả thương tật xảy ra trong khi tham gia các hoạt động của Câu Lạc Bộ.
 
Điều 8:  Quyền của thành viên CLB:

 1. Được cấp thẻ hoặc giấy chứng nhận công nhận là thành viên CLB.
 2. Tham gia các hoạt động tập luyện Aikidō của CLB.
 3. Được cung cấp các thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của CLB.
 4. Mọi thành viên CLB sau khi gia nhập CLB từ 12 tháng liên tục trở lên sẽ có thêm các quyền sau:
 5. Tham dự và quyết định bằng  góp ý chính thức hoặc bỏ phiếu chính thức về các công việc thuộc thẩm quyền của đại hội thành viên CLB.
 6. Đề nghị CLB thực hiện các hoạt động mà mình cho là cần thiết theo qui định của Điều lệ.
 7. Đề cử, ứng cử vào Ban điều hành của CLB.
 
Điều 9: Nghĩa vụ của thành viên CLB:
Thành viên CLB có nghĩa vụ:

 1. Thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ, các nghị quyết, quyết định của Đại hội thành viên CLB và  Ban điều hành CLB.
 2. Tương trợ, hợp tác với các thành viên khác của CLB.
 3. Tham gia sinh hoạt CLB và đóng phí thành viên đầy đủ đúng hạn.
 4. Cung cấp số liệu, thông tin cá nhân theo yêu cầu của CLB.
 5. Trả lại thẻ hội viên khi không còn là thành viên của CLB.
 
Điều 10: Chấm dứt tư cách thành viên CLB
Tư cách thành viên CLB được chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 1. Tự nguyện xin thôi tham gia CLB.
 2. Mất năng lực hành vi dân sự.
 3. Vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt nam, hoặc/và vi phạm các quy định trong bản Điều lệ này và gây ra những khó khăn cho Câu Lạc Bộ, Câu Lạc Bộ sẽ đưa ra yêu cầu tôn trọng triệt để các quy định trong bản Điều lệ bằng thông báo miệng và văn bản. Nếu thành viên đó không thực hiện theo yêu cầu, tư cách thành viên của người đó sẽ bị huỷ bỏ.
 
Điều 11: Lệ phí thành viên
Mức lệ phí thành viên được quy định riêng biệt.
Lệ phí thành viên sẽ được đóng trước mỗi quý.
 

CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC
 
Điều 12: Tổ chức CLB
Tổ chức của CLB luôn gắn với vai trò lãnh đạo danh dự của thầy Horizoe Katsumi và tổ chức CLB gồm:

 1. Đại hội thành viên.
 2. Ban điều hành.
 3. Ban chuyên môn, kỹ thuật Aikidō.
 4. Ban đối ngoại và Người phát ngôn của CLB.
 5. Ban kiểm soát.
 6. Ban hành chính.
Ban cố vấn được hình thành khi CLB cần có sự cố vấn về các vấn đề về tổ chức, hoạt động cũng như là về chuyên môn, kỹ thuật Aikidō.
 
Điều 13: Đại hội thành viên CLB

 1. Đại hội thành viên CLB bao gồm các thành viên thỏa mãn điều kiện trong điều 7 (4), là cơ quan có quyền hạn cao nhất của CLB.
 2. Đại hội thành viên họp một năm một lần để đánh giá hoạt động của CLB trong nhiệm kỳ và quyết định chương trình hoạt động nhiệm kỳ tiếp theo. Đại hội có thể được triệu tập bất thường khi có sự việc ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại hoặc hoạt động bình thường của CLB cần có ý kiến của Đại hội thành viên.
 3. Đại hội thành viên có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:
 4. Thông qua Điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
 5. Bầu Ban điều hành, Ban kiểm soát và quyết định số thành viên của các ban này trong nhiệm kỳ
 6. Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của các ban đồng thời đề ra phương hướng hoạt động của CLB trong nhiệm kỳ tiếp theo.
 7. Quyết định mức hội phí sinh hoạt.
 8. Các quyết định của đại hội thành viên có hiệu lực nếu được sự nhất trí của ít nhất 2/3 số thành viên có mặt trong Đại hội thông qua bỏ phiếu hoặc biểu quyết.
 
Điều 14: Ban điều hành CLB

 1. Ban điều hành CLB là cơ quan lãnh đạo CLB giữa hai nhiệm kỳ Đại hội thành viên CLB nhằm mục đích thực hiện các hoạt động quản lý CLB một cách trôi chảy và kịp thời.
 2. Nhiệm kỳ của Ban điều hành là 1 năm. Số lượng thành viên của Ban điều hành do Đại hội thành viên quyết định.
 3. Ban điều hành họp 3 tháng một lần hoặc đột xuất theo đề nghị của Trưởng ban nhằm đảm bảo các công việc điều hành CLB trôi chảy và kịp thời.
 4. Các quyết định của Ban điều hành có thể được quyết tại cuộc họp hoặc thông qua việc gửi phiếu lấy ý kiến khi được quá ½ các thành viên tham gia biểu quyết tán thành.
 
Điều 15: Nhiệm vụ quyền hạn của Ban điều hành
Ban điều hành có nhiệm vụ quyền hạn sau đây:

 1. Tổ chức thực hiện Điều lệ và các nghị quyết còn giá trị của Đại hội CLB.
 2. Thông qua các văn kiện được trình bày trước Đại hội CLB.
 3. Bầu Ban đối ngoại và người phát ngôn của CLB, Ban hành chính CLB.
 4. Quyết định chương trình kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính hàng năm của CLB trên cơ sở nghị quyết của Đại hội thành viên CLB.
 5. Quyết định thay thế bổ sung thành viên ban điều hành trên cơ sở không vượt quá 1/3 số thành viên ban điều hành do Đại hội thành viên CLB bầu ra.
 6. Công nhận và xóa bỏ tư cách thành viên CLB.
 7. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban điều hành do vi phạm pháp luật hoặc/và qui chế CLB gây ảnh hưởng đến sự tồn tại của CLB hoặc hoạt động bình thường của CLB.
 8. Ban hành qui chế hoạt động của Ban điều hành, nội qui tập luyện Aikidō trong CLB, qui chế tài chính của CLB.
 9. Giám sát, phối hợp hoạt động của các Ban trong CLB.
 
Điều 16: Trưởng Ban điều hành CLB

 1. Trưởng ban điều hành do Ban điều hành bầu ra theo nhiệm kỳ của Ban điều hành.
 2. Trưởng ban điều hành có nhiệm vụ:
 3. Đại diện cho CLB trong quan hệ với bên ngoài với sự trợ giúp của Ban đối ngoại.
 4. Quyết định các công việc của CLB theo nghị quyết Đại hội thành viên CLB và của Ban điều hành.
 5. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Đại hội thành viên và các cuộc họp của ban điều hành.
 
Điều 17: Ban chuyên môn, kỹ thuật Aikidō

 1. Nhiệm vụ của ban chuyên môn, kỹ thuật Aikidō:
 • Đảm bảo việc huấn luyện Aikidō theo đúng chuẩn mực về kỹ thuật Aikidō cho các thành viên CLB.
 • Phối hợp với Ban điều hành và Ban đối ngoại để thực hiện các hoạt động giao lưu, tập huấn của CLB với các tổ chức, cá nhân luyện tập Aikidō trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 • Trong trường hợp cần thiết, Ban có thể đề nghị một số người không phải là thành viên của Câu Lạc Bộ, nhưng có kinh nghiệm và đẳng cấp cao trong Aikidō làm giáo viên hướng dẫn cho các hoạt động Aikidō thường xuyên của Câu Lạc Bộ.
 1. Ban chuyên môn, kỹ thuật Aikidō:
 • Thành viên CLB tập luyện từ ba năm liên tục trở lên tại câu lạc bộ có đẳng cấp cao về Aikidō được Aikikai công nhận sẽ được đề nghị tham gia vào ban chuyên môn, kỹ thuật Aikio. Ban chuyên môn sẽ kết nạp thành viên mới vào ban khi có trên ½ thành viên của ban thông qua.
 • Trưởng ban chuyên môn phải là thành viên của ban điều hành. Việc bầu hoặc miễn nhiệm trưởng ban chuyên môn kỹ thuật Aikidō do ban chuyên môn kỹ thuật Aikidō quyết định khi có trên ½ thành viên của ban thông qua.
 1. Nhiệm vụ của Trưởng ban chuyên môn kỹ thuật Aikidō:
 • Duyệt kế hoạch huấn luyện, tập luyện, tập huấn Aikidō của CLB.
 • Ra các quyết định về chuyên môn, kỹ thuật Aikidō của CLB nhằm đảm bảo việc tập luyện theo đúng các chuẩn mực về việc tập luyện Aikidō.
 • Lập báo cáo về hoạt động tập luyện của CLB để báo cáo Aikikai và Đại hội thành viên kèm thông báo Ban điều hành.
 
Điều 18: Ban đối ngoại và Người phát ngôn của CLB

 1. Do Ban điều thành bầu ra là đơn vị trực tiếp thực hiện giao tiếp với bên ngoài theo quyết định, nghị quyết của Đại hội thành viên và Ban điều hành nhằm hỗ trợ cho Trưởng ban điều hành về công tác đối ngoại.
 2. Người phát ngôn của CLB là người được ủy quyền chính thức của Ban điều hành thực hiện việc đưa thông tin của CLB ra bên ngoài một cách chính thức.
 3. Qui chế hoạt động của Ban đối ngoại và Nguời phát ngôn của CLB do Ban điều hành qui định.
 4. Trưởng Ban đối ngoại do Ban đối ngoại bầu ra và có nhiệm vụ đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của Ban đối ngoại một cách đầy đủ. Lập báo cáo hoạt động của Ban để báo cáo Ban điều hành và Đại hội thành viên.
 
Điều 19: Ban kiểm soát

 1. Do Đại hội thành viên bầu ra là đơn vị thực hiện công tác kiểm soát việc thực hiện Điều lệ CLB, nghị quyết, quyết định của Đại hội thành viên và Ban điều hành.
 2. Qui chế hoạt động của Ban kiểm soát do đại hội thành viên qui định.
 3. Trưởng ban kiểm tra do Ban kiểm soát bầu ra và có nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát một cách đầy đủ. Lập báo cáo về công việc của Ban để báo cáo Đại hội thành viên và thông báo Ban điều hành.
 
Điều 20: Ban hành chính

 1. Do Ban điều hành bầu ra là đơn vị thực hiện các công tác quản lý hành chính,̀ thu chi và các hoạt động ngoại khóa của CLB.
 2. Qui chế hoạt động của ban hành chính do Ban điều hành qui định.
 3. Trưởng Hành chính do Ban hành chính bầu ra và có nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ của ban hành chính một cách đầy đủ. Lập báo cáo về công việc của Ban để báo cáo Ban điều hành và Đại hội thành viên.
 
Điều 21: Nhiệm kỳ và miễn nhiệm

 1. Nhiệm kỳ của từng Ban là một năm kể từ ngày được bầu. Khi kết thúc một nhiệm kỳ nhân sự của từng Ban phải được bầu lại.
 2. Miễn nhiệm các chức danh trong CLB hoặc Ban khi có các trường hợp sau:
 3. Mất tư cách thành viên CLB.
 4. Không thể làm nhiệm vụ được giao trong thời gian liên tục là ba tháng.
 5. Đại hội thành viên, Ban điều hành họp và thống nhất miễn nhiệm sau khi có trên 50% đại biểu biểu quyết hoặc bỏ phiếu bất tín nhiệm do không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có những quyết định, hành động vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ gây ảnh hưởng đến sự tồn tại, uy tín của CLB.
 

CHƯƠNG V: QUI ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH
 
Điều 22: Các khoản thu và chi của CLB:

 1. Các khoản thu của CLB gồm:
 2. Tiền hội phí sinh hoạt do các thành viên đóng góp.
 3. Tiền ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước (nếu có).
 4. Thu từ các hoạt động của CLB.
 5. Các khoản chi của  CLB gồm:
 6. Chi cho các hoạt động tập luyện Aikidō của CLB.
 7. Chi cho các hoạt động ngoại khóa, ngoại giao của CLB.
 8. Chi đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật của CLB.
 9. Thù lao cho những người ký hợp đồng dịch vụ, làm thuê cho CLB, phụ cấp trách nhiệm (nếu có).
 10. Các khoản thu, chi tuân theo qui chế tài chính của CLB.
 
Điều 23: Nguyên tắc quản lý tài chính
Tài chính của CLB được sử dụng và báo cáo theo qui chế tài chính của CLB và tuân thủ các qui định về pháp luật về quản lý tài chính, kế toán.
Qui chế tài chính được xây dựng trên nguyên tắc minh bạch, công khai lấy thu bù chi không vì lợi nhuận, phân quyền thu chi và định mức thu chi.
 

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
 
Điều 24: Giải thể CLB
CLB sẽ giải thể trong trường hợp:

 1. Kết thúc nhiệm kỳ đại hội sau 3 tháng mà không tổ chức Đại hội cho nhiệm kỳ tiếp theo.
 2. Theo quyết định của Đại hội thành viên.
 3. Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Việc giải thể CLB được thực hiện theo qui định của pháp luật.
 
Điều 25: Sửa đổi điều lệ
Việc sửa đổi Điều lệ này do Đại hội thành viên quyết định khi được ít nhất 2/3 số đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
 
Điều 26: Điều khoản thi hành
Điều lệ này gồm 26 điều đã được thông qua với 100% thành viên tham gia nhất trí tại Đại hội thành viên CLB ngày 22 tháng 06 năm 2008 và có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Đại diện toàn bộ thành viên Câu lạc bộ Aikidō Yūki Shūdōkan
Các thành viên trong Ban chủ nhiệm
Câu lạc bộ Aikidō Yūki Shūdōkan
 
Hà nội ngày 22 tháng 06 năm 2008
[vi] AYS's Facebook
[vi] Yuuki
[vi] Culture conner Aikido
 
 
 

Câu lạc bộ Aikidō Yūki Shūdōkan
Nhà thể chất trường Đại học Ngoại Thương, số 91 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Email Ban hành chính clb: bhc.ays@gmail.com

Ý kiến đóng góp về Website: websiteyukishudokan@gmail.com