Gửi trang này

Chủ đề: Các thuật ngữ cơ bản trong Aikido

Nội dung bài viết

Vui lòng nhập sáu ký tự hoặc số trong hình. Không phân biệt chử Hoa và chử thường.