Đang thực hiện
Sản phẩm so sánh
[vi]Top
Thành viên
Tên truy cập: mã AYS với 4 số viết kèm
Vui lòng nhập Mật khẩu
Đăng ký Quên mật khẩu?
 
Hỗ trợ trực tuyến

 

Đang trực tuyến : 3

Hôm nay : 121

Hôm qua : 293

Tất cả : 972.975

Trong tháng : 8.907

Trong tuần : 414

Tags được quan tâm

Quy chế thi lên cấp

Thời gian đăng: 07/07/2015 10:10

Câu lạc bộ Aikidō Yūki Shūdōkan
Ban Chủ Nhiệm

 
 
 

QUY CHẾ

Thi lên đai

Chương I
 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 1. Quy chế này quy định về việc thi lên đai bao gồm : thi đẳng (Dan), lên cấp (Kyu) thực hiện tại Câu lạc bộ Aikidō Yūki Shūdōkan.
 2. Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ thành viên của Câu lạc bộ.
Điều 2. Mục đích
Thi lên đai nhằm mục đích xác nhận trình độ của người tập.

Điều 3. Đối tượng và điều kiện dự thi
1. Đối tượng dự thi:
Là thành viên của câu lạc bộ và có đủ điều kiện dự thi theo khoản 2, 3 thuộc Điều 3 của quy chế này.

2. Điều kiện chuyên môn:
      Thi lên cấp (Kyu)
 • Cấp 5 (5th Kyu ) : Thành viên tham gia đủ 30 buổi tập tại câu lạc bộ, thời gian luyện tập tối thiểu là 3 tháng, Thời gian tập luyện thường xuyên liên tục không dừng quá 1 tháng.
 • Cấp 4 (4th Kyu ) : Thành viên tham gia đủ 40 buổi tập tại câu lạc bộ kể từ khi đạt được cấp 5 trong thời gian tối thiểu là 6 tháng. Thời gian tập luyện thường xuyên liên tục không dừng quá 1 tháng.
 • Cấp 3 (3rd Kyu ) : Thành viên tham gia đủ 50 buổi tập tại câu lạc bộ kể từ khi đạt được cấp 4 trong thời gian tối thiểu là 6 tháng. Thời gian tập luyện thường xuyên liên tục không dừng quá 1 tháng.
 • Cấp 2 (2nd Kyu ) : Thành viên tham gia đủ 60 buổi tập tại câu lạc bộ kể từ khi đạt được Cấp 3 trong thời gian tối thiểu là 6 tháng. Thời gian tập luyện thường xuyên liên tục không dừng quá 1 tháng.
 • Cấp 1(1st Kyu ) : Thành viên tham gia đủ 60 buổi tập tại câu lạc bộ kể từ khi đạt được Cấp 2 trong thời gian tối thiểu là 6 tháng. Thời gian tập luyện thường xuyên liên tục không dừng quá 1 tháng.
     Thi lên đẳng (Dan)
 • Đẳng 1 (1st dan) :Thành viên tham gia đủ 100 buổi tập tại câu lạc bộ kể từ khi đạt được Cấp 1 trong thời gian tối thiểu là 1 năm. Thời gian tập luyện thường xuyên liên tục không dừng quá 1 tháng.
 • Đẳng 2 (2nd dan) : Thành viên tham gia đủ 300 buổi tập tại câu lạc bộ kể từ khi đạt được Đẳng 1 trong thời gian tối thiểu là 1 năm. Thời gian tập luyện thường xuyên liên tục không dừng quá 1 tháng. Tổng thời gian nghỉ gián đoạn luyện tập không quá 3 tháng tính từ ngày đạt Đẳng 1 cho đến kỳ thì Đẳng 2.
 • Đẳng 3 (3rd dan) : Thành viên tham gia đủ 450 buổi tập tại câu lạc bộ kể từ khi đạt được Đẳng 2 trong thời gian tối thiểu là 2 năm. Thời gian tập luyện thường xuyên liên tục không dừng quá 2 tháng Tổng thời gian nghỉ gián đoạn luyện tập không quá 5 tháng tính từ ngày đạt Đẳng 2 cho đến kỳ thì Đẳng 3.
 • Đẳng 4 (4th dan) : Thành viên tham gia đủ 600 buổi tập tại câu lạc bộ kể từ khi đạt được Đẳng 3 trong thời gian tối thiểu là 3 năm. Thời gian tập luyện thường xuyên liên tục không dừng quá 2 tháng. Tổng thời gian nghỉ gián đoạn luyện tập không quá 8 tháng tính từ ngày đạt Đẳng 3 cho đến kỳ thì Đẳng 4.
 • Các đẳng tiếp theo :  Theo qui định trực tiếp từ hombu (Tổng đàn Aikikai).
3. Điều kiện tư cách :
 • Thực hiện nghiêm túc các qui định của Câu lạc bộ, tác phong tập luyện chăm chỉ, thái độ đúng mực, không có phát ngôn và hành động gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động bình thường của Câu lạc bộ.
 • Có trách nhiệm giúp đỡ, hỗ trợ về chuyên môn, đóng góp tài chính cho các thành viên của Câu lạc bộ tham dự các kỳ thi cũng như các sự kiện chung của Câu lạc bộ khi có yêu cầu của Ban chủ nhiệm.
 • Chậm nhất trước 7 ngày trước ngày thi, thành viên  có nhiệm vụ hoàn thành các thủ tục đăng ký thi với Ban Hành chính.
 • Chậm nhất 05 ngày trước ngày thi, Ban kỹ thuật phải thông báo công khai những trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện dự thi theo quy định tại các khoản 1, 2 3 thuộc  Điều 3.
-           Những thành viên không đủ tư cách và chuyên môn dự  thi,  có quyết định từ chối tư cách thi do Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ ra quyết định sẽ không được phép dự thi lên cấp trong kỳ thi đó.
 
Chương II
 QUY ĐỊNH VỀ THI VÀ CHẤM THI

Điều 4. Chương trình và nội dung thi
 1. Chương trình thi 3 tháng/ lần (Thường vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3, 6, 9, 12). Trước ngày thi 10 ngày sẽ có thông báo cụ thể của Ban kỹ thuật.
 2. Nội dung thi nằm trong chương trình hướng dẫn và tập luyện của Câu lạc bộ.
Điều 5. Hình thức thi
Hình thức thi: Thí sinh thực hiện trực tiếp các kỹ thuật theo yêu cầu của Hội đồng chấm thi.

Điều 6. Ngày thi, thời gian thi
 • Ngày thi được Ban kỹ thuật quy định theo kế hoạch thi trong năm.
 • Thời gian thi: Thí sinh sẽ thực hiện tùy theo yêu cầu nội dung thi cho từng cấp và yêu cầu của Hội đồng chấm thi.
Điều 7. Đăng ký dự thi                              
 • Thành viên dự thi đăng ký  với đại diện Ban hành chính.
Điều 8. Hội đồng chấm thi                                                                                                                                              
1. Ban kỹ thuật ra quyết định thành lập một Hội đồng chấm thi lên cấp.
2. Thành phần Hội đồng chấm thi:
 • Số lượng: Từ 03 – 05  người.
 • Tiêu chuẩn các thành viên trong Hội đồng chấm thi:
 • Chấm Kyu: Thành viên chấm thi tối thiểu phải có trình độ từ Nidan trở lên.
 • Chấm Dan: Theo quy định Hội đồng chấm thi lên dan của Hombu (Tổng đàn Aikikai)
Điều 9. Chấm thi
 • Thí sinh đỗ trong kỳ thi lên cấp phải đạt được tối thiểu 60% kết quả chấm đạt của hội đồng chấm thi.
Điều 10. Miễn thi  
Thành viên của Câu lạc bộ có thể được miễn thi tối đa là một cấp/ 1 lần thi.                           
Thành viên của Câu lạc bộ có đủ các điều kiện sau có thể được miễn thi theo quyết định của Hội đồng chấm thi:
 • Đảm bảo đủ điều kiện dự thi (theo khoản 1, 2 và 3 thuộc Điều 3) đối với cấp được miễn.
 • Có trình độ, kỹ thuật tương ứng hoặc hơn so với cấp được miễn và được 100% thành viên Hội đồng chấm thi đồng ý cho miễn thi.
  Thí sinh được miễn thi cũng sẽ được công bố thi đạt cùng với các thi sinh khác trong đợt thi.
Điều 11. Thi vượt cấp
Thành viên của Câu lạc bộ có thể được thi vượt cấp (tối đa thi 02 cấp/ 1 lần thi).                                                                                                                                               
Thành viên có đủ các điều kiện sau có thể được thi vượt cấp theo quyết định của hội đồng chấm thi:
 • Có đơn đề nghị được thi vượt cấp của thí sinh.
 • Đảm bảo đủ điều kiện dự thi (theo khoản 1, 2 và 3  thuộc Điều 3) đối với cấp dự thi của mình.
 • Có trình độ, kỹ thuật tương ứng hoặc hơn so với cấp được thi vượt và được 100% thành viên Hội đồng chấm thi đồng ý cho thi vượt cấp.
 
Chương III
CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI

Điều 12. Công bố kết quả thi và trao bằng
Sau tối đa 15 ngày kể từ ngày thi, Ban Kỹ thuật có trách nhiệm tổ chức công bố kết quả thi và trao bằng cho những thí sinh đã đỗ trong kỳ thi này.
 
Hà Nội,  năm 2013
Chủ nhiệm câu lạc bộ

 
[vi] AYS's Facebook
[vi] Yuuki
[vi] Culture conner Aikido
 
 
 

Câu lạc bộ Aikidō Yūki Shūdōkan
Nhà thể chất trường Đại học Ngoại Thương, số 91 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Email Ban hành chính clb: bhc.ays@gmail.com

Ý kiến đóng góp về Website: websiteyukishudokan@gmail.com